اعضاء اصلی هیئت مدیره انجمن معلولان توانای آمل

خانم ماهرخ نائیج
مدیر عامل

کارشناس علوم تربیتی هیئت موسس و سه دوره رئیس هیئت مدیره و مددکار و مدیرعامل فعلی

آقای حمیدسلیمانی نسب
رئیس هیئت مدیره

کارشناس ارشد در رشته الهیات و کارمندآموزش و پرورش ودو دوره ریاست هیئت مدیره انجمن معلولان توانای آمل

دکترمحمدعلی یوسفی
نایب رییس هیت مدیره

دکتری فلسفه و منطق و هیئت علمی دانشگاه آزاد آیت ا.. آملی و چهار دوره هیئت مدیره و هیئت موسس انجمن

آقای مهران غلامی مقدم کهرود
عضو هیئت مدیره

کارشناس حقوق و وکیل و سه دوره هیئت مدیره و سردبیر نشریه سمتا انجمن معلولان توانای آمل

آقای حامدرزازی
عضوهیت مدیره

کارشناس بهداشت ایمنی کار هیئت مدیره و سه دوره مدیرعامل در دوره های قبلی و مسوول مناسب سازی توانا

خانم خدیجه آماده
عضوهیت مدیره مسول اشتغال انجمن توانای آمل

کارشناس علوم اجتماعی و مددکار و سه دوره هیئت مدیره انجمن

آقای رضا نوایی
عضو هیئت مدیره و خزانه دار انجمن توانای آمل

کارشناس حسابداری و خزانه دار و عضو هیئت مدیره در سه دوره

آقای خلیل صادقیان
خلیل صادقیان بازرس انجمن توانای آمل

دیپلم و کارمند بازنسشته اداره بهزیستس و دو دوره بازرس انجمن معلولان توانا

موضوع فعالیت موسسه:

خدمات رسانی به جامعه هدف سازمان بهزیستی

اهداف انجمن توانای آمل

فرهنگسازی جهت تصحیح نگاه جامعه به معلولین

آماده سازی برای به رسمیت شناختن حقوق معلولین

بستر سازی برای حضور فیزیکی افراد دارای معلولیت با نیازهای ویژه در امورمربوطه به جامعه، تسهیل آنان در عرصه های اجتماعی

 

اطلاعات بیشتر...

روش های اجرایی

اطلاع رسانی و آگاه سازی جامعه از معلولیت

تشکیل کمیته های اشتغال، توانبخشی، مشارکت، فرهنگی، ورزشی، 

اطلاعات بیشتر...

پاسدار محبت کلیه هموطنان نیکوکار هستیم: 

انجمن معلولان توانای آمل در جهت خدمت رسانی و توانبخشی جامعه هدف و کمتربرخوردار، نیاز به حمایت شما بزرگواران دارد و دست یاری می طلبد.

خدمات رسانی به جامعه هدف سازمان بهزیستی

 

اطلاعات بیشتر...