پاسدار محبت کلیه هموطنان نیکوکار هستیم.

انجمن معلولان توانای آمل در جهت خدمت رسانی و توانبخشی جامعه هدف و کمتربرخوردار، نیاز به حمایت شما بزرگواران دارد و دست یاری می طلبد.

شماره حساب واریزی بانک شهر

۵۰۴۷-۰۶۱۰-۹۰۰۲-۴۴۹۴

 

پس از واریز در صورت تمایل با استفاده از فرم تماس زیر می توانید انجمن را در جریان کمک خود قرار دهید و نامتان را در لیست خیرین انجمن ثبت کنید